VC Sneek ledenvergadering

Ledenvergadering 22 november 2016

Locatie: Vip-room Sneker Sporthal

Tijdstip: 20.00 uur

 

De voorlopige agenda

1. Opening

 

2. Ingekomen stukken / mededelingen / notulen vorige vergadering

 

3. Jaarrekening 2015 - 2016

 

4. Rondvraag

 

5. Sluiting

 

 

Notulen ledenvergadering 10 december 2015

* Opening

Jabik opent de ledenvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Graag een ieder die aanwezig is de presentielijst tekenen.

* Ingekomen stukken, mededelingen en notulen

Bericht van verhindering van Onno Zweep, verder geen ingekomen stukken, de notulen van de vorige ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld

* Kascommissie

Voorzitter van de kascie., Michel van Amersfoort geeft een toelichting op de gedane controle van de boekhouding. Tevens wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen en vastgesteld. De kascommissie verleent het bestuur decharge. Michel treedt af, Huib blijft en Gertjan van Solkema treedt toe tot de kascommissie 2015-2016.

* Jaarrekening 2014-2015 

Jabik geeft een toelichting op de jaarrekening van 2014-2015, de zorgen zijn de teruglopende opbrengsten vanuit de sponsoring. Helaas laat de jaarrekening een verlies zien van € 5252,51. Dit zal in mindering worden gebracht op de algemene reserves en wordt akkoord bevonden in de ledenvergadering. Voor het seizoen 2015-2016 is de begroting gepresenteerd met een verlies van € 15.000, -. Er zal met man en macht acties moeten worden ondernomen om het begrote verlies over seizoen 2015-2016 te beperken. Met dank aan Jolanda Wind, voor het opstellen van de jaarrekening, wordt dit agendapunt gesloten.

* Stand van zaken penningmeester

Helaas is het erg lastig om een penningmeester te vinden voor de werkzaamheden bij VC Sneek. Keuze is gemaakt om de functie op te splitsen in uitvoerende werkzaamheden, facturen inboeken en betalen etc. en meer beleidsmatig. Nagaan zal worden of er via het aanmeldingsformulier van CMV nog geschikte kandidaten zitten. Een andere optie is om via het CMV een persoonlijke oproep te doen. 

* Rondvraag

Willem de Haan: wie is de kledingleverancier nieuwe shirts? Dit is Strikwerda & Smit.

Gertjan van Solkema: Andries van der Wal wordt bedankt voor het leveren van een smartboard.

Jeannette Jorna: CMV heeft 60 shirts waarop Bogerman als sponsor komt.