17 oktober 2018: Algemene Leden Vergadering VC Sneek

4 oktober 2018

 

Geachte leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden van volleybalvereniging V.C. Sneek,


Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van volleybalvereniging V.C. Sneek op woensdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur in de VIP room van de Sneker Sporthal.


De agenda voor deze ALV is als volgt:

 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 24 april 2018
4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2017-2018
5. Begroting en plannen seizoen 2018-2019
6. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
7. Beleid vertrouwenspersoon VC Sneek
8. Rondvraag
9. Sluiting

 

Een half uur voorafgaand aan de ALV liggen er diverse documenten ter inzage.

 

Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op woensdag 17 oktober a.s. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u dit schriftelijk laten weten via secretaris@vcsneek.nl.


Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van V.C. Sneek


Johan de Visser - voorzitter

Peter Ourensma - penningmeester

Jellien Posthuma-Smit - secretaris

 

Klik hier om de ALV agenda te downloaden.