VC Sneek zoekt een penningmeester

 

VC Sneek is de fusieclub die in 1997 ontstond uit de roemruchte verenigingen Animo en Olympus. Deze clubs speelden een belangrijke rol in het Nederlandse volleybal tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. VC Sneek draagt dit verleden dan ook met trots met zich mee.

 

Maar ook het heden maakt ons trots. De recente successen van dames 1 doen denken aan de tijden van weleer, maar zijn vooral een bevestiging van keuzes. De jeugdopleiding heeft een essentiële rol in de totstandkoming van de eerste dames- en herenteams van VC Sneek. We hebben hiermee het commitment van leden, supporters, sponsors én de dames en heren zelf.

 

Om de komende jaren een goede mix van topsport en breedtesport te kunnen bieden werkt VC Sneek aan een nieuw strategisch beleidsplan. Om hier mede invulling aan te geven zoekt het bestuur van VC Sneek op korte termijn een:

 

Penningmeester van het Bestuur (m/v)

⊂ Beheert de financiën van de vereniging VC Sneek;

⊂ Is verantwoordelijk voor het doen verzorgen van de boekhouding en de financiële transacties;

⊂ Beoordeelt en accordeert binnenkomende facturen voor betaling;

⊂ Maakt kosten-batenanalyses t.b.v. aanschaf goederen en materieel;

⊂ Adviseert het bestuur over het financieel beheer;

⊂ Stelt de begroting en het financieel jaarverslag op;

⊂ Beheert in samenwerking met de sponsorcommissie de sponsorcontracten.

 

Kwaliteiten van de penningmeester

⊄ Financieel geweten: beoordeelt voorstellen op financiële haalbaarheid;

⊄ Kennis delen: geeft bestuursleden uitleg over financiële kwesties;

⊄ Omgang: Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

 

Wij bieden een afwisselende functie die gemiddeld 8 à 12 uur per maand vraagt. 

 

VC Sneek heeft gekozen om de taken die bij het penningmeesterschap horen op te knippen: 

- de praktische uitvoering (de financiële administratie en de invordering en uitbetaling van gelden) is belegd bij de boekhouder; 

- het financieel management (aansturing van bovengenoemde taken en daarmee eindverantwoordelijke voor het financiële beleid en vertegenwoordiging in het bestuur) ligt bij de penningmeester.

 

Uiteraard is in overleg met betrokkenen altijd een andere invulling van deze taken mogelijk. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de boekhouder,

De heer K. de Groot. Telefoon: 06 5184 2515, e-mail: kdegroot@vcsneek.nl

 

of met de voorzitter,

De heer J. Broersma. Telefoon 06 2290 7771, e-mail: jabik_broersma@zonnet.nl